FOD Financien (fedorest) ( Inactief sinds 2016 )

De uitvoering van de kernopdrachten van de FOD Financiën situeert zich steeds op het delicate evenwichtspunt tussen de rechten en de plichten die de wet de burgers of de ondernemingen verleent of oplegt.
Bovendien heeft de FOD Financiën uiteenlopende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Onze kernopdrachten, zeg maar onze bestaansreden, zijn verwoord in onze missie opdat deze voor iedereen duidelijk en bevattelijk zouden zijn.
De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:
  • een tijdige en juiste heffing van de belastingen. Hij zorgt ervoor dat elke belastingplichtige bijdraagt wat hij verschuldigd is en waakt erover dat dit op een correcte en billijke wijze gebeurt
  • de optimale financiering met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie van de staat en het beheer van de uitstaande schuld evenals de opvolging van de economische en financiële vragen ter ondersteuning van het regeringsbeleid ter zake
  • in het kader van de juridische omloop van goederen de rechtszekerheid ervan waarborgen door het bijhouden van de patrimoniumdocumentatie
  • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen om bij te dragen tot de ordening van de markt, de economische veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen
  • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude op domeinen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is
  • beleidsondersteuning verstrekken met betrekking tot de domeinen die tot de “missie” van de FOD behoren.
Hier wordt ook onder begrepen: het uitschrijven van fiscale en financiële wetgeving
De missie van de FOD Financiën is beperkt tot de federale overheid, op specifieke regelgeving na.

Voor een volledig zicht over de gegevens van de FOD Financiën, moeten die van FOD Financien fedorest en die van FOD Financiën samengevoegd worden.