Historiek

Duurzame sociale balans

De duurzame sociale balans (DSB) geeft een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever.
Het is een jaarlijkse samenvatting met visuele voorstellingen van cijfergegevens over de federale overheid over: tewerkstelling, inzetbare werkkracht, persoonlijke ontwikkeling en competentieontwikkeling, loopbaanbeheer, personeelsbewegingen, welzijn, arbeidsorganisatie en -omstandigheden, sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkers, strategisch HR-beleid, diversiteit, maatschappelijke impact.
De DSB is een samenvatting van gegevens op federaal niveau en is ook vertaald voor elke federale organisatie (zie tabel hieronder). Een glossarium is ter beschikking gesteld om de gegevens te helpen begrijpen.
De DSB is opgesteld door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).


Klachtenmanagement vanaf 2012 tot 2017

Het rapport Klachtenmanagement geeft een beeld van de jaarlijks ontvangen klachten door de Belgische federale overheid op globaal niveau, organisatietype niveau en organisatieniveau.
Telkens wordt er informatie gegeven over het aantal ontvangen klachten per ontvangstbron en per ontvangstkanaal. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van het aantal gegronde klachten per categorie, zijnde; het gedrag van de behandelende ambtenaar; de kwaliteit van het product of de geleverde dienst; de afhandeling (procedure) van de product- of dienstlevering of de klachtenbehandeling zelf.
Elke Federale Administratie en Organisatie geeft ook de belangrijkste verbeteracties weer, die het onderneemt naar aanleiding van de ontvangen klachten. Het jaar nadien volgt dan een evaluatie van de implementatie van deze verbeteracties.
Tot slot, neemt het rapport Klachtenmanagement ook informatie op over de mate van implementatie van het klachtenmanagement bij elke Federale Administratie en Organisatie.
Het rapport Klachtenmanagement wordt binnen het kader van het Federaal Netwerk Klachtenmanagement opgesteld door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Het bestaat in twee varianten: Rapport Klachtenmanagement en Rapport Ministerraad


Personeelsbestand van de overheidssector

De archieven betreffende de brochure « Overzicht van de personeelssterkte in de overheidssector », die vroeger jaarlijks gepubliceerd werd, worden u nu ter beschikking gesteld.
De originele documenten werden gescand en worden aangeboden in het PDF-formaat. Zij zijn dus grafisch.
De kwaliteit van deze weergave is uiteraard niet volmaakt, maar wij hebben het nuttig geacht de gegevens toegankelijk te maken voor de bezoekers die interesse hebben in de voorgeschiedenis.
Ter herinnering: sedert 2002 is het toepassingsgebied beperkt tot het federaal administratief openbaar ambt (overeenkomstig artikel 1 van de wet van 22 juli 1993).