Glossarium

Anciënniteit
De anciënniteit van de ambtenaren slaat uitsluitend op de anciënniteit binnen de organisatie waar ze actief zijn op de referentiedatum.
Andere niveaus
Het niveau kan militair, eredienst, tijdelijk of niet gecommuniceerd zijn door de authentieke bron.
CIPH (Commissie voor de Inclusie van Personen met een Handicap)
Koninklijk besluit van 6 oktober 2005 (B.S. van 25.10.2005) houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage. Meer informatie via deze link.

Berekening: VTE's personeel met een handicap/VTE's van het voltallige personeel van de organisatie.
Eerste lijn
Dit is de klachtenbehandeling binnen elke Federale Administratie en Organisatie zelf. Wanneer je dus een klacht hebt over de dienstverlening van een Federale Administratie of Organisatie kan je hier terecht.
Evolutie van de opleidingsinspanning
Met deze indicator wordt de opleidingsinspanning gemeten in termen van prestaties die de organisatie levert om haar personeelsleden op te leiden.

Source: Fed20 kpi08a

Formule: aantal dagen opleiding/aantal VTE's
• Aantal dagen opleiding: aantal dagen opleiding gevolgd tijdens het jaar dat het aantal dagen effectief werk vermindert (met impact op de organisatie dus).
• Aantal VTE's: aantal voltijdse equivalenten op 31 december van het jaar waar de gegevens betrekking op hebben
Fysieke eenheden (PU)
Het aantal werknemers omvat al het personeel dat werkzaam is in het Belgische Federale Administratieve openbaar ambt , ongeacht of het contractuele werknemers of statutaire ambtenaren betreft, die een reguliere of occasionele activiteit uitoefenen, in staat zijn om te werken of zich in een situatie van arbeidsongeschiktheid of loopbaanonderbreking bevinden of met verlof zijn (betaaald of onbetaald).
Gebruikers van het openbaar vervoer
Met de gebruikers van het openbaar vervoer wordt het aantal personen bedoeld die een abonnement op het openbaar vervoer hebben dat ze hebben gekregen van hun organisatie.
Kilometerschijf
De kilometerschijf geeft de in kilometers uitgedrukte afstand aan tussen de woonplaats en de werkplaats, van centrum tot centrum van de plaatsen. Het aantal werknemers is uitgedrukt in fysieke eenheden.
Mandaathouders
De mandaathouders moeten hun strategische en operationele objectieven duidelijk beschrijven in de bestuursovereenkomst van hun organisatie of in hun managementplan.
Niveau A
Het niveau A (of SW voor het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen) stemt overeen met het niveau van het diploma hoger onderwijs van het lange type (master).

Niveau A : KB 20/12/2007 Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A, bijgewerkt op 26/05/2014.
Niveau SW: Koninklijk besluit van 25/02/2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. Artikel 5. Voor de toepassing van artikelen 3 en 52 van dit besluit worden de wettenschappelijke personeelsleden die houder zijn van één van de klassen opgesomd in § 3 gelijkgesteld met rijksambtenaren van het niveau A volgens de volgende rangschikking:
  • Klasse SW1 van dit statuut: klasse A1 van het statuut van het rijkspersoneel,
  • Klasse SW2 van dit statuut: klasse A2 van het statuut van het rijkspersoneel,
  • Klasse SW3 van dit statuut: klasse A3 van het statuut van het rijkspersoneel,
  • Klasse SW4 van dit statuut: klasse A4 van het statuut van het rijkspersoneel;
Niveau B
Het niveau B stemt overeen met het niveau van het diploma hoger onderwijs van het korte type of een kandidatuursdiploma of -getuigschrift. De ambtenaren van het niveau C kunnen bevorderd worden naar het niveau B als ze geslaagd zijn voor een overgangsprocedure naar het hogere niveau.

(KB 02/10/1937 Koninklijk besluit houdende het statuut van het rijkspersoneel en KB 05/09/2002 Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen).
Niveau C
Het niveau C stemt overeen met het niveau van het diploma of het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. De ambtenaren van het niveau D kunnen bevorderd worden naar het niveau C als ze geslaagd zijn voor een overgangsprocedure naar het hogere niveau.

(KB 02/10/1937 Koninklijk besluit houdende het statuut van het rijkspersoneel en KB 05/09/2002 Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen.)
Niveau D
Op dit niveau is geen enkel diploma vereist om aangeworven te worden.

(KB 02/10/1937 Koninklijk besluit houdende het statuut van het rijkspersoneel en KB 05/09/2002 Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen).
Pdata
De bron Personeelsgegevens (Pdata) is een oude oplossing voor gegevensverzameling ter levering van de databank van het Belgische Federale Administratieve openbaar ambt (Koninklijk Besluit nr. 141 van 30-12-1982). Hoewel deze oplossing niet langer in gebruik is, wordt er nog steeds naar deze bron verwezen voor bepaalde historische gegevens.
Personeelsbeschikbaarheid
De werkkracht houdt rekening met de daadwerkelijke arbeidsregeling van elk personeelslid.
Referentiejaar
Het referentiejaar komt overeen met de gegevens voor het laatste kwartaal van het geselecteerde jaar.
Taalkennis
Aantal personeelsleden in het bezit van een taalcertificaat verwijzend naar het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK).

Telewerkers
Een werknemer wordt als telewerker beschouwd in de jaar waarin 1 dag telewerk word geregistreerd.
Totaal aantal ziektedagen
Aantal kalenderdagen gedekt door een ziekteattest (de zaterdagen, zondagen en feestdagen van de periode gedekt door een attest worden meegerekend).
Tweede lijn
In de klachtenbehandeling spreekt men vaak ook over de tweede lijn. In het geval van de Federale Administraties en Organisaties betreft het de Federale Ombudsman, de Ombudsdienst der Pensioenen of het Comité P. Hier kan je terecht als je niet tevreden bent over de eerstelijnsklachtenbehandeling.
Voltijds equivalent (VTE)
1 voltijds equivalent komt overeen met 1 persoon die voltijds werkt, zoals bepaald in het arbeidsreglement.
Voorbeeld: 2 personen die 4/5 werken en 1 persoon die halftijds werkt, komen overeen met 0,8 + 0,8 + 0,5 = 2,1 VTE.