Raad van State - Administratief personeel en Magistratuur

Als raadgevende en rechtsprekende instelling op de driesprong van de wetgevende, de uitvoerende en rechterlijke macht, dankt de Raad van State zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.
Het schorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn dan ook de belangrijkste bevoegdheden van de Raad van State.
De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied.
De Raad van State is eveneens cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.
Op grond van zijn toegewezen taken, wordt de Raad van State opgedeeld in een afdeling wetgeving en een afdeling bestuursrechtspraak.
Organisatorisch is de Raad samengesteld uit de raad, het auditoraat, het coördinatiebureau en de griffie. Hij omvat daarnaast een aantal ondersteunende diensten, zoals de concordantiedienst en de beheerder, die belast zijn met bijzondere opdrachten.
Andere referenties van de organisatie
http://www.raadvst-consetat.be

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar