Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt alle prestaties op zich inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut:
  • tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verstrekkingen;
  • uitkering ter vergoeding van loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).

Het publieke statuut van de HZIV impliceert dat ze:
  • iedereen verwelkomt die een beroep doet op haar diensten, ongeacht het medisch, economisch, cultureel of filosofisch profiel van de verzekerde;
  • het principe van gratis inschrijving moet toepassen;
  • uitsluitend het systeem van de verplichte verzekering toepast.

De HZIV wordt bestuurd door een beheerscomité dat benevens de voorzitter is samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties
Andere referenties van de organisatie
https://www.caami-hziv.fgov.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar