FOD Justitie (Strafinrichtingen)

Missie
Wij waarborgen een rechtsconforme, veilige, humane en geïndividualiseerde uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen met het oog op een optimale terugkeer in de maatschappij.

Visie
Wij staan voor een innovatief penitentiair beleid, waarin de gedetineerde centraal staat, vanuit goede praktijken op het terrein en vanuit ons professionalisme, ervaring en expertise.
Ons detentiemodel steunt op het evenwicht tussen dynamische en passieve veiligheid waarbij de rechten en plichten van de gedetineerde en het personeel en de integriteit van alle medewerkers richtinggevend zijn.
Wij voeren een resultaatsgericht beheer op elk niveau binnen onze organisatie waarbij partnerschappen een belangrijke hefboom zijn.

Voor een volledig zicht over de gegevens van de FOD Justitie, moeten die van FOD Justitie (Hoofdbestuur) en die van FOD Financiën samengevoegd worden.